Strani

O naseim, Center razvoja človeških virov
Sedež: Razlagova ulica 22, 2000 Maribor
Poslovni prostori: Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

tel.: +386 (2) 333 13 33

eim, Center razvoja človeških virov je strokovna institucija za spodbujanje razvoja človeških virov na regionalni/lokalni ravni. Zamisel o oblikovanju Centra RČV v Podravju se je porodila leta 1997 na Zavodu RS za zaposlovanje, Območni enoti Maribor. Skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve smo pridobili sredstva in tehnično pomoč programa PHARE za vzpostavitev modela SRUČV (Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov, 1. maja 2006 preimenovanega v Center RČV). Od januarja 1999 pa delujemo kot samostojna poslovna enota Ekonomskega instituta Maribor.

Z združevanjem sredstev na lokalni/regionalni, nacionalni in mednarodni ravni spodbujamo razvoj in izvajanje programov usposabljanja in drugih razvojnih projektov na področju razvoja človeških virov, ki pomembno prispevajo k razvoju regije. Razen tega spodbujamo povečevanje vlaganj v razvoj človeških virov z zagotavljanjem lažjega dostopa do kvalitetnih znanj in usposobljenosti, s programi prilagojenimi potrebam podjetij, svetovanjem in strokovno pomočjo podjetjem pri načrtovanju razvoja človeških virov in pri pripravi prijav na javne razpise, ki so namenjeni pridobivanju sredstev za omenjeno področje.